Books

Glaucoma (Turkish)

qty22

Önsöz

1 Giriþ
1.1 Kitabýn amacý
1.2 Glokom nedir?
1.3 Glokomatöz hasar nedir?
1.4 Glokomatöz hasarýn sonuçlarý nedir?
1.5 Glokom ne sýklýkta görülür

2 Glokomatöz hasar
2.1 Glokomatöz hasarýn fenomenolojisi

 • 2.1.1 Glokomda sinir lifi kaybý
 • 2.1.2 Glokomatöz doku kaybý
 • 2.1.3 Glokomda fonksiyonel kayýp

2.2 Glokomatöz hasar nasýl oluþur?

 • 2.2.1 Neden sonuç problemi
 • 2.2.2 Göz içi basýncýnýn önemi
 • 2.2.3 Oküler perfüzyonun önemi

3 Çeþitli Glokom tiplerinin sýnflandýrýlmasý
3.1 Konjenital glokom
3.2 Ýnfantil glokom
3.3 Juvenil Glokom
3.4 Primer KronikAçýk-Açýlý Glokom (PAAG)

 • 3.4.1 Yüksek göz içi basýnçlý PAAG
 • 3.4.2 Normal göz içi basýnçlý PAAG
 • 3.4.3 Farkedilebilen glokomatöz hasarýn olduðu PAAG

3.5 Primer Kapalý-Açýlý Glokom

 • 3.5.1 Akut açý kapanmasý glokomu
  • 3.5.1.1 Pupiller blok mekanizmasý
  • 3.5.1.2 Plato iris mekanizmasý
 • 3.5.2 Aralýklý Açý Kapanmasý Glokomuc
 • 3.5.3 Kronik Açý Kapanmasý Glokomu
 • 3.5.4 Silier Blok Glokomu

3.6 Sekonder Glokom

 • 3.6.1 Sekonder Açýk-Açýlý Glokom
  • 3.6.1.1 Psödoeksfoliasyon Sendromu ile birlikte olan Glokom
  • 3.6.1.2 Pigment Dispersiyon Sendromu ile birlikte olan Glokom
  • 3.6.1.3 Diðer nedenler
 • 3.6.2 Sekonder Açý-Kapanmasý Glokomu

4 Risk faktörleri
4.1 Göz Ýçi Basýncý Yüksekliði Yönünden Genel Risk Faktörleri

 • 4.1.1 Yaþ
 • 4.1.2 Ailesel özellikler
 • 4.1.3 Irk
 • 4.1.4 Cinsiyet
 • 4.1.5 Arteriosklerozis
 • 4.1.6 Yakýný ve Uzaðý görememe (miyopi ve hipermetropi)

4.2 Glokomatöz Hasar Yönünden Risk Faktörleri

 • 4.2.1 Göz içi basýncý
 • 4.2.2 Yaþ
 • 4.2.3 Ailesel özellikler
 • 4.2.4 Irk
 • 4.2.5 Cinsiyet
 • 4.2.6 Uzaðý ve yakýný görememe (miyopi ve hipermetropi)
 • 4.2.7 Dolaþým problemleri
 • 4.2.8 Diabetus mellitus
 • 4.2.9 Optik diskin görünümü
 • 4.2.10 Diðer nedenler

5 Glokomotöz hasarýn patogenezi
5.1 Apoptozis, "programlanmýþ hücre ölümü"

 • 5.1.1 Diyalogdaki hücreler
 • 5.1.2 Apoptozisin nedenleri

5.2 Oküler Perfüzyonun Önemi

 • 5.2.1 Vasküler düzensizliðin rolü
 • 5.2.2 Göz içi basýncýnýn rolü
 • 5.2.3 Kan basýncýnýn etkisi
 • 5.2.4 Diðer faktörler

5.3 Reperfüzyon Hasarý
5.4 Patogenetik Kavram

6 Glokomun tanýsý
6.1 Hasta hangi belirtileri fark eder?
6.2 Bir göz doktoru ile ne zaman görüþülmelidir?
6.3 Göz doktorunun muayenesi

 • 6.3.1 Rutin Göz Muayenesi
 • 6.3.2 Göz içi basýncýnýn ölçülmesi
 • 6.3.3 Ön kamara açýsýnýn deðerlendirilmesi
 • 6.3.4 Optik diskin deðerlendirilmesi

6.4 Papilla ve Sinir Lifi Tabakasýnýn Deðerlendirilmesi

 • 6.4.1 Papillanýn fotoðrafý
 • 6.4.2 Tarayýcý laser tomografi
 • 6.4.3 Sinir lifi tabakasýnýn kalýnlýðýnýn ölçülmesi

6.5 Görme Alanýnýn Testi
6.6 Oküler Perfüzyonun Deðerlendirilmesi

 • 6.6.1 Kan basýncýný ölçülmesi
 • 6.6.2 Kapiller mikroskopi
 • 6.6.3 Renkli Doppler sonografi
 • 6.6.4 Isýnýn ölçülmesi

6.7 Özel muayeneler

 • 6.7.1 Karanlýða adaptasyon
 • 6.7.2 Renkli görme
 • 6.7.3 Kontrast duyarlýlýk
 • 6.7.4 Kamaþma (glare)
 • 6.7.5 ERG
 • 6.7.6 VEP

6.8 Kan Kimyasý

7 Tedavi
7.1 Tedavi Seçeneklerine Dair Baþ Görüþler

 • 7.1.1 Risk faktörlerinden sakýnmak
 • 7.1.2 Tedavi Spektrumu
 • 7.1.3 Glokom tedavisi ve yaþam kalitesi
 • 7.1.4 Tedavide Amaçlar

7.2 GÝB-Düþürücü Ýlaç Tedavisi

 • 7.2.1 Parasempatomimetik ajanlar/ Kolinerjik ajanlar
  • 7.2.1.1 Pilokarpin
  • 7.2.1.2 Asiklidin
  • 7.2.1.3 Karbakol
 • 7.2.2 Sempatomimetik ajanlar
  • 7.2.2.1 Epinefrin (adrenalin)
  • 7.2.2.2 Dipivefrin
  • 7.2.2.3 Klonidin
  • 7.2.2.4 Apraklonidin
  • 7.2.2.5 Brimonidin
 • 7.2.3 Sempatolitik ajanlar
  • 7.2.3.1 Timolol
  • 7.2.3.2 Betaksolol
  • 7.2.3.3 Levobunolol
  • 7.2.3.4 Carteolol
  • 7.2.3.5 Metipranolol
 • 7.2.4 Karbonik anhidraz inhibitörleri
  • 7.2.4.1 Asetazolamid
  • 7.2.4.2 Metazolamid
  • 7.2.4.3 Diklorfenamid
  • 7.2.4.4 Dorzolamid
  • 7.2.4.5 Brinzolamid
 • 7.2.5 Prostaglandin analoglarý
  • 7.2.5.1 Latanoprost
  • 7.2.5.2 Travoprost
  • 7.2.5.3 Bimatoprost
 • 7.2.6 Dokosanoidler
  • 7.2.6.1 Unoproston
 • 7.2.7 Ozmotik ajanlar
 • 7.2.8 Kombinasyon tedavileri

7.3 GÝB-Düþürücü Laser Tedavisi

 • 7.3.1 Laser iridotomi
 • 7.3.2 Laser trabeküloplasti
 • 7.3.3 Transskleral siklofotokoagulasyon

7.4 GÝB-Düþürücü Ameliyatlar

 • 7.4.1 Genel Özellikler
 • 7.4.2 Anestezi
 • 7.4.3 Cerrahi Giriþim
 • 7.4.4 Postoperatif tedavi
 • 7.4.5 Diðer basýnç düþürücü operasyonlar
 • 7.4.6 Katarakt/Glokom Kombine Cerrahisi

7.5 Oküler Perfüzyonun Artýrýlmasý

 • 7.5.1 Düþük kan basýncýnýn tedavisi
 • 7.5.2 Vazospazmlarýn tedavisi

7.6 Tedavide Alternatifler

 • 7.6.1 Otojenik çalýþma
 • 7.6.2 Akupunktur
 • 7.6.3 Homeopati
 • 7.6.4 Antroposofik Tababet
 • 7.6.5 Göz Çalýþmasý
 • 7.6.6 Diyet Tedavisi
 • 7.6.7 Fitoterapi

8 Glokomla Hayat
8.1 Hayat Tarzý ve Beslenme
8.2 Boþ Vakit ve Sporlar
8.3 Kontak Lensler
8.4 Hamilelik ve Süt verme

Destekleyici Bölümler
S1 Görme Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi
S2 Gözün Geliþimi
S3 Genetik
S4 Gözün Optiði
S5 Katarakt
S6 Arteriosklerozis
S7 Diabetus Mellitus
S 8 Vasküler Disregülasyon
S 9 Yaþa Baðlý Makula Dejeneresansý (YBMD)
S 10 Görme Alaný Ýncelenmesi / Perimetri
S 11 Perfüzyonun Ölçülmesi
S 12 Oküler Farmakoterapi (Göz ilaçlarý)
S 13 Laserler Nasýl Etki Ederler?

Ekler
A 1 Sözlük
A 2 Ýlaç Katalogu
A 3 Ek okuma materyali
A 4 Görme özürlü kiþiler için bilgi
A 5 Geliþen ülkelerdeki oftalmoloji
A 6 Teþekkür

Fihrist

CHF 20.00

Go back